Κατοχύρωση του Επαγγέλματος

 

  • Νομική κατοχύρωση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των επαγγελματιών της Μικροχρωμάτωσης και του Microblading για την σωστή άσκηση του επαγγέλματος
  • Έλεγχος και πιστοποίηση πως τα μέλη πληρούν τις νομικές, επιστημονικές και δεοντολογικές προϋποθέσεις για την σωστή άσκηση του επαγγέλματος, προς όφελος του καταναλωτή
  • Έλεγχος των σχολών εκπαίδευσης και μέριμνα ώστε να είναι εξειδικευμένες και πιστοποιημένες από το Υπουργείο Παιδείας
  • Δημιουργία δημόσιας λίστας σχολών και επαγγελματιών που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις ώστε να εξασφαλίζεται το κύρος του κλάδου
  • Εισαγωγή ενιαίας επαγγελματικής ορολογίας στον χώρο
  • Ενημέρωση του κοινού και των επαγγελματιών για την σωστή τήρηση των κανόνων υγιεινής και πρόληψης μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών
  • Συνεργασία μεταξύ των μελών ώστε να επιτευχθούν οι συνδικαλιστικοί στόχοι του σωματείου και να βελτιωθεί η νομοθεσία προς όφελος των καταναλωτών και σε βάρος εκείνων που δεν πληρούν τις αρχές, τις νόμιμες προδιαγραφές και δυσφημούν τον κλάδο