Οι υπηρεσίες που παρέχουν οι επαγγελματίες ημι-μόνιμου μακιγιάζ και microblading, λόγω της συσχέτισής τους με τη δερματοστiξία (τατουάζ), υπάγονται στη νομοθεσία για τα εργαστήρια δερματοστιξίας (studio tattoo) και υπακούν σε όλους τους σχετικούς νόμους. Δέιτε παρακάτω ποια είναι η διαδιακασία έναρξης επαγγελματικής δραστηριότητας για τους επαγγελματίες (ημι)μόνιμου μακιγιάζ και microblading.

 

Διοικητικές διαδικασίες γνωστοποίησης λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος σύμφωνα με το ΦΕΚ 1723/Β/18-5-2017

Το παρόν ΦΕΚ 1723/Β/18-5-2017 αναφέρεται γενικά σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Διαδικασία για τη βεβαίωση της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του ν. 4442/2016-Άρθρο 2

Σύμφωνα με το  ΦΕΚ 1723/Β/18-5-2017 προκειμένου να ιδρυθεί κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, υποβάλλεται αίτηση στον αντίστοιχο δήμο για την χορήγηση βεβαίωσης ότι το κατάστημα μπορεί να ιδρυθεί στη συγκεκριμένη τοποθεσία σύμφωνα με το παράρτημα Α. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί από φυσικό ή νομικό πρόσωπο και αναγράφονται το ονοματεπώνυμό του και η διεύθυνση κατοικίας του, εφόσον πρόκειται για εταιρεία, η επωνυμία και η έδρα αυτής. Δηλώνεται επίσης το είδος του καταστήματος, δηλαδή η κατηγορία στην οποία εντάσσεται, υποκατηγορία, αν υπάρχει, και εντός παρενθέσεως η δραστηριότητα της επιχείρησης. Στην αίτηση περιγράφεται πλήρως η τοποθεσία του αντίστοιχου οικήματος ή ακινήτου (περιοχή – οικισμός, οδός, αριθμός ή οικοδομικό τετράγωνο) και επισυνάπτεται διάγραμμα της περιοχής (σκαρίφημα ή αποτύπωση χάρτη) στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση της εγκατάστασης.

Αφού διερευνηθεί η τοποθεσία του καταστήματος, χορηγείται η βεβαίωση εντός 15 ημερών από την ημερομηνία της αίτησης και ισχύει για 5 μήνες εντός των οποίων θα πρέπει να έχει υποβληθεί η γνωστοποίηση του επόμενου άρθρου. Σε περίπτωση που η αίτηση απορριφθεί, θα αναφέρεται ειδική αιτιολόγηση. Σε περίπτωση μη χορήγησης βεβαίωσης ή απόρριψης του αιτήματος θεωρείται ότι η βεβαίωση έχει χορηγηθεί, αρκεί η συγκεκριμένη δραστηριότητα να μην απαγορεύεται στη συγκεκριμένη θέση. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να κάνει αίτηση και να ζητήσει τη χορήγηση βεβαίωσης για την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας.

 

Διαδικασία γνωστοποίησης-Άρθρο 3

Για την έναρξη της λειτουργίας των καταστημάτων απαιτείται η προηγούμενη γνωστοποίηση σύμφωνα με το Παράρτημα Β. Στην γνωστοποίηση περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες της ασκούμενης δραστηριότητας και οι τυχόν εγκρίσεις, πιστοποιητικά ή άλλα δικαιολογητικά που έχει λάβει το κατάστημα. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται στον οικείο Δήμο ή σε ΚΕΠ που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) και μετά την θέση σε λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ.-ΑΔΕ).Για να ολοκληρωθεί η γνωστοποίηση απαιτείται η μη ύπαρξη βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο, εκτός αν αυτές έχουν διακανονιστεί ή εκκρεμεί δίκη. Μετά την υποβολή της γνωστοποίησης, η γνωστοποίηση λαμβάνει αύξοντα μοναδικό αριθμό και χορηγείται στον ενδιαφερόμενο αποδεικτικό υποβολής σύμφωνα με το Παράρτημα Β.Ο ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να ξεκινήσει νομίμως τη λειτουργία του εάν δεν έχει πληρώσει το σχετικό παράβολο, έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δήμο και δεν διαθέτει τη βεβαίωση του άρθρου 2 παραπάνω. Η γνωστοποίηση κοινοποιείται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών.

 

Τήρηση αρχείου στην εγκατάσταση του καταστήματος-Άρθρο 4

Κατά την διάρκεια λειτουργίας του καταστήματος, θα πρέπει να τηρούνται σε  φάκελο εντός του καταστήματος τα ακόλουθα έγγραφα, τα οποία πρέπει να επιδεικνύονται σε όλες τις αρμόδιες αρχές κατά τη διάρκεια του ελέγχου:

1) το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης

2) σχεδιάγραμμα του καταστήματος σε κλίμακα, στο οποίο θα αποτυπώνονται όλοι οι χώροι του καταστήματος με τα αντίστοιχα τ.μ. των επιμέρους χώρων. Επίσης, βεβαίωση μηχανικού ότι πληρούνται οι κτιριολογικές προϋποθέσεις για το κατάστημα, ότι ο χώρος είναι κατάλληλος για τη συγκεκριμένη χρήση σύμφωνα με τον Οικοδομικό και τον Κτιριοδομικό Κανονισμό, τις προϋποθέσεις του Κανονισμού Πυροπροστασίας κ.λπ.

3) πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας

4) υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Δ του υγειονομικώς υπευθύνου του καταστήματος, με την οποία αποδέχεται τον διορισμό του

Στα παραπάνω προστίθεται οτιδήποτε κρίνεται αναγκαίο ανα περίπτωση σύμφωνα με το ΦΕΚ 1723/Β/18-5-2017.

 

Μεταβολή γνωστοποίησης-Άρθρο 5

Η γνωστοποίηση μεταβάλλεται εφόσον επέλθουν αλλαγές στα στοιχεία της αρχικής γνωστοποίησης και η μεταβολή πρέπει να έχει υποβληθεί πριν το κατάστημα δραστηριοποιηθεί υπό τα νέα στοιχεία. Για την υποβολή της μεταβολής εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 3 της παρούσας.

 

Τήρηση μέτρων πυροπροστασίας-Άρθρο 9

Οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων πρέπει  να τηρούν όλους τους κανόνες περί πυροπροστασίας που ορίζονται από τη νομοθεσία πυρασφάλειας.

Ειδικότερα οφείλουν:

α) να έχουν πιστοποιητικό πυροπροστασίας, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με το Παράρτημα Γ, β) να έχουν βιβλίο ελέγχου, συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, γ) να ενημερώνουν και εκπαιδεύουν το προσωπικό τους, δ) να τηρούν και να συντηρούν στο κατάστημα τους όλα τα απαιτούμενα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας.

 

 Για να διαβάσετε ολόκληρο το ΦΕΚ 1723/Β/18-5-2017, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και τα αντίστοιχα παραρτήματα, πατήστε ΕΔΩ.

 

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ίδρυση εργαστηρίου δερματοστιξίας σύμφωνα με το ΦΕΚ 306/Β/14-3-2003

Το παρόν ΦΕΚ 306/Β/14-3-2003 αναφέρεται συγκεκριμένα σε εργαστήρια δερματοστιξίας

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 306/Β/14-3-2003 το κάθε εργαστήριο δερματοστιξίας οφείλει να πληρεί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Είναι απαραίτητο να υπάρχει Βιβλίο Υγειονομικών Επιθεωρήσεων για να καταχωρούνται σ`αυτό οι διαπιστώσεις, που έγιναν κατά τον υγειονομικό έλεγχο
 • Όσοι ασκούν το επάγγελμα του δερματοστικτοποιού, πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με Βιβλιάριο Υγείας
 • Δεν επιτρέπεται η λειτουργία στον ίδιο χώρο ή η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο επικοινωνία των εργαστηρίων δερματοστιξίας με άλλες επιχειρήσεις καλλωπισμού, όπως γυμναστήρια, κουρεία, κομμωτήρια, εργαστήρια αισθητικής κ.λπ.
 • Για την εγκατάσταση των εργαστηρίων δερματοστιξίας απαιτείται χώρος επαρκής, ώστε να εξασφαλίζονται οι απαραίτητες συνθήκες υγιεινής και άνετης εκτελέσεως των προβλεπόμενων εργασιών, καθώς και της παραμονής των πελατών.

Συγκεκριμένα, απαιτείται ο χώρος εργασίας των εργαστηρίων δερματοστιξίας να έχει εμβαδόν τουλάχιστον 15 τ.μ. για μία θέση εργασίας και 10 τ.μ. τουλάχιστον επιπλέον, για κάθε μία επιπλέον θέση εργασίας. Οι χώροι της κάθε θέσης εργασίας πρέπει να είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους και να χωρίζονται με κατάλληλο χώρισμα (τοίχο ή άλλη στέρεη κατασκευή) μέχρι ύψος 2 μέτρων τουλάχιστον. Σε περίπτωση που ο χώρος εργασίας με περισσότερες από μία θέσεις είναι ενιαίος, η κάθε μια θέση εργασίας θα απομονώνεται από τις άλλες με ειδική συρόμενη κατασκευή. Οι επιφάνειες των τοίχων των χώρων εργασίας θα είναι λείες και επενδυμένες με πλακίδια πορσελάνης μέχρι ύψος 2 μέτρων τουλάχιστον. Σε κάθε θέση εργασίας και κοντά στον πάγκο εργασίας θα υπάρχει υποχρεωτικά νιπτήρας με εγκατάσταση ζεστού και κρύου νερού.

Επίσης, ο χώρος αναμονής πελατών είναι υποχρεωτικός. Θα έχει εμβαδόν τουλάχιστον 10 τ.μ., θα είναι τελείως απομονωμένος από τον χώρο εργασίας με τοίχο και θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αναμονή των πελατών και συνοδών τους. Δεν επιτρέπεται η εμπορία βαφών και χρωμάτων δερματοστηξίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 του ΦΕΚ 306/Β/14-3-2003. Θα υπάρχει επιπλέον χώρος αποχωρητηρίου και η προσπέλαση των πελατών προς το αποχωρητήριο δεν θα επιτρέπεται να γίνεται μέσω του χώρου εργασίας.

 

 • Να υπάρχουν τα απαραίτητα μηχανήματα, όργανα, συσκευές και σκεύη που αναφέρονται παρακάτω:
 1. Δερματοστίκτης
 2. Λαβές δερματοστίκτη.
 3. Μπάρες βελόνων
 4. Βελόνες.
 5. Τροφοδοτικό ρεύματος.
 6. Πετάλι.
 7. Συσκευή καθαρισμού.
 8. Αποστειρωτής.
 9. Πάγκος εργασίας.
 10. Ψεκαστήρας αποστειρωμένου νερού.
 11. Απολυμαντικό υγρό.
 12. Κάδος απορριμμάτων.
 13. Δοχείο απόρριψης βελόνων.
 14. Καλάϊ ανοξείδωτο.
 15. Μεγεθυντικός φακός.
 16. Πλαστικά καπάκια, σπάτουλες, ξυραφάκια, γάντια, στάμπες μιας χρήσης.
 17. Καταπραϋντική καλλυντική αλοιφή.

 

 • Ο δερματοστικτοποιός υποχρεούται να διενεργεί τη δερματοστιξία μόνο σε άτομα, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, ενώ για τους κάτω των 18 ετών, θα πρέπει να υπάρχει παρουσία κηδεμόνα και έγγραφη σχετική συγκατάθεση από αυτόν. Επίσης, δεν πρέπει να παρέχει συμβουλές για υγιείς ή μη καταστάσεις του σώματος και να μην διενεργεί ιατρικές πράξεις, ούτε με υπόδειξη ή με καθοδήγηση ιατρού οποιασδήποτε ειδικότητας. Τέλος, να μην προβαίνει, καθ΄οιονδήποτε τρόπο, σε αφαίρεση της δερματοστιξίας.

 

Για να διαβάσετε ολόκληρο το ΦΕΚ 306/Β/14-3-2003, πατήστε ΕΔΩ.